Bokslutskommuniké 2020/2021 Koncernen Vita Hästen

1 juni 2021 13:32

– Koncernens (Föreningen HC Vita Hästen samt dotterbolaget Vita Hästen Ishockey AB) nettoomsättning för säsongen 2020/2021 uppgick till 20,9 MSEK (24,0 MSEK).
– Koncernens resultat efter skatt uppgick till – 65 KSEK (- 2,6 MSEK).


Moderföreningen (HC Vita Hästen) där ungdoms- och juniorverksamheten ingår redovisar ett negativt resultat på - 145 KSEK (-392 KSEK). Omsättningen uppgår till 4,3 MSEK (5,2 MSEK). Både intäkter och kostnader är lägre i jämförelse med tidigare verksamhetsår pga konsekvenser av Covid-19 och dess restriktioner. Intäkter som påverkats negativt rör hemmacuper, kiosk, 50-50 lotter och Stadium Sports Camp. Kostnader som påverkats positivt rör domararvoden, bussresor (minskade) och inköp.

Det egna kapitalet i föreningen HC Vita Hästen uppgår till 1,0 MSEK.

Dotterbolaget (Vita Hästen Ishockey AB) där A-lagsverksamheten bedrivs redovisar ett positivt resultat efter skatt för säsongen på 79 KSEK (- 2,3 MSEK). Nettoomsättningen för säsongen i Vita Hästen Ishockey Ab uppgick till 16,8 MSEK (19,5 MSEK). Nettoomsättningen har därmed minskat med ca 2,7 MKR i jämförelse med fg säsong där förlorade publik- och matchrelaterade intäkter är orsaken. Vad gäller övriga intäkter är de centrala intäkterna från Hockeyallsvenskan något högre än tidigare samt att bolaget utvecklats positivt vad gäller lokala marknadsintäkter. Bolaget har vidare erhållit bidrag i olika former bla kompensationsstöd från RF som ökat den totala omsättningen till i nivåer med fg år. Kostnadssidan är ca 1,7 MKR lägre än föregående verksamhetsår där kostnadssänkningar finns inom personal- och arrangemangskostnader.

Att bolaget trots omständigheterna lyckas nå ett positivt resultat är i mångt och mycket pga stark uppslutning från supportrar, säsongskortsinnehavare, samarbetspartners, kompensationsstöd samt övriga intressenter. Vita Hästen vill rikta ett stort och ödmjukt tack till alla som varit en del i att hantera pandemins utmaningar för verksamheten.

Årets resultat innebär att bolaget per den 30/4 2021 har ett eget kapital på 563 915 kr.

Med anledning av koncernstrukturen och förhållanden mellan moderförening och dotterbolag uppgår koncernens egna kapital till – 904 KSEK. Koncernen har således en oerhört viktig säsong framför sig dels i form av att göra ett märkbart positivt resultat för att stärka det egna kapitalet utifrån kommande licensregler men också för en förbättrad likviditet som kommer att krävas under säsongen 21-22.

Styrelsen konstaterar att det varit en utmanande säsong på många sätt och vis. Publiken saknas och det är av yttersta vikt att det till säsongen 21/22 ges någon form av återgång till publik på läktarna och intäktsmöjligheter kopplat till detta. Sportsligt så var ambitionsnivån inför säsongen högre än utfallet där målsättningen var att återigen gå till slutspel. Att säsongen kunnat genomföras trots pandemin och dess påverkan får trots allt ses som framgångsrikt även om det över tid är ett ohållbart scenario med spel utan publik. Det kan konstateras att det inför säsongen 21/22 fortsatt finns en osäkerhet kring både möjligheter till publik på matcher samt ev statligt stöd för att kompensera intäktsbortfall. Styrelsens absoluta ambition är att hantera den osäkerheten men samtidigt vara mer sportsligt framgångsrika än säsongen som var.

Sammanfattningsvis, Vita Hästen har fortsatt höga ambitioner med både sin ungdoms- och juniorverksamhet samt a-lagsverksamheten. Som alltid är det dock en balansgång i att försöka ta så kloka ekonomiska beslut som möjligt men ändå säkerställa en hög kvalitet på verksamheten. Vår fortsatta ambition är att över tid nå ett framgångsrikt och på alla sätt stabilt Vita Hästen.

/ Styrelsen i Vita Hästen genom Dan Björkman