Bokslutskommuniké 2018-2019 Koncernen Vita Hästen

14 juni 2019 14:00


– Koncernens (Föreningen HC Vita Hästen samt dotterbolaget Vita Hästen Ishockey AB) intäkter för säsongen 2018/2019 uppgick till 21, 6 MSEK (23,5 MSEK).
– Koncernens resultat efter skatt uppgick till – 2,7 MSEK (1,7 MSEK).

Moderföreningen (HC Vita Hästen) där ungdoms- och juniorverksamheten i föreningen redovisar ett positivt resultat på ca 1 KSEK. Omsättningen uppgår till 5,5 MSEK (5,3 MSEK). Föreningen har under säsongen utvecklat den sportsliga organisation i verksamheten genom att anställa en sport- och utvecklingsansvarig vilket har ökat personalkostnaderna i förhållande till tidigare säsong. Fortsatt arbete med att utveckla ungdom- och juniorsidan vad gäller utbildning pågår. Ambitionen är att på sikt kunna fostra fler ”egna” produkter till representationslaget och högre nivå.

Det egna kapitalet i föreningen HC Vita Hästen uppgår till 1,6 MSEK.

Dotterbolaget (Vita Hästen Ishockey AB) där A-lagsverksamheten bedrivs redovisar ett negativt resultat efter skatt för säsongen på – 2,7 MSEK (523 TSEK). Intäkterna för säsongen i Vita Hästen Ishockey Ab uppgick till 16,9 MSEK (18,9 MSEK).

Intäkterna i Vita Hästen Ishockey AB har därmed minskat med ca 2 MSEK i jämförelse med föregående säsong. Främst är det intäkter vad gäller lokal marknad (sponsring) och publikintäkter på privatmarknaden (lösbiljetter) i grundserien som inte uppnår tidigare eller budgeterade nivåer för säsongen. Tack vare stark uppslutning i säsongens slut av privatpersoner och företag ökade intäkterna med ca 800 KSEK för att bidra till elitlicensen, föreningen är mycket tacksamma för detta och den positiva påverkan det haft på årets resultat.

Kostnaderna i bolaget är högre än budgeterat för säsongen samt högre än säsongen 17/18. Delar av dessa kostnader beror på den längre säsongen i form av kvalspel med ökade kostnader för personal, material samt resor. Den förlängda säsongen innebar dock även intäkter i form av ytterligare hemmatcher. Bolaget har också reserverat kostnader för avslutade tvister med leverantörer och tidigare anställda vilket påverkar resultat negativt.

Det egna kapitalet i Vita Hästen Ishockey AB uppgår till 875 KSEK. Under säsongen har aktieägartillskott på totalt 1 MSEK från två stycken aktieägare tillförts bolaget.

Med anledning av koncernstrukturen och förhållanden mellan moderförening och dotterbolag uppgår koncernens egna kapital till – 54 KSEK. Koncernen uppfyller därmed inte det krav på 2,0 MSEK i eget kapital som Svenska Ishockeyförbundet och Licensnämnden ställer i samband med bokslut för säsongen 18/19 för spel i Hockeyallsvenskan. Föreningen har utarbetat och skickat in en handlingsplan för att uppnå kravet på 2,5 MSEK i samband med bokslut efter säsongen 19/20 som ska säkerställa allsvenskt spel även säsongen 19/20.

Vår uppfattning är att denna handlingsplan är väl genomarbetad och absolut möjlig att genomföra. Arbetet med att avsevärt öka intäkterna i bolaget till kommande säsong är påbörjat och det finns en tydlig strategi för hur detta ska lyckas. Främst gäller det en ökning av intäkterna på den lokala sponsormarknaden där styrelse och lednings bedömning är att stora utvecklingsmöjligheter finns. Förutom detta är vår uppfattning att en starkare sportslig organisation och lag ska innebära ett bättre sportsligt resultat med utökade publikintäkter, detta är dock lågt budgeterat och beräknat i handlingsplanen för kommande säsong. Föreningen och framförallt bolaget behöver fortsatt vara restriktiva vad gäller kostnader även om en viss ökning krävs för att öka intäkterna i bolaget.

Sammanfattningsvis, Vita Hästen har haft en tuff säsong både ekonomiskt och sportsligt. Styrelsens och lednings uppfattning är dock att bemötandet från publik och samarbetspartners är gott inför kommande säsong. Vi står inför stora utmaningar och krav på Vita Hästens utveckling men som med ett framgångsrikt utförande kommer innebära kraftigt förbättrade framtidsutsikter för föreningen och bolaget.

/ Styrelsen i Vita Hästen gnm Dan Björkman