Bokslutskommuniké 2019-2020 Koncernen Vita Hästen

3 juni 2020 10:00

Vita Hästen har gjort sin sportsligt mest framgångsrika säsong på många år och har ett mycket bra utgångsläge att utvecklas positivt framåt. Vi står dock inför ett vägskäl framåt att fortsätta den resa som vi påbörjat, tror på och har ambitioner för eller välja en annan väg. Kan vi ha uthållighet och få effekt av det arbete som påbörjats samt den uppslutning från publik och näringsliv som krävs så ser vi med stor tillförsikt mot framtiden.


– Koncernens (Föreningen HC Vita Hästen samt dotterbolaget Vita Hästen Ishockey AB) intäkter för säsongen 2019/2020 uppgick till 24,5 MSEK (21,6 MSEK).
– Koncernens resultat efter skatt uppgick till – 2,6 MSEK (- 2,7 MSEK).
– Koncernens likvida medel vid verksamhetsårets slut uppgick till 1 025 KSEK.

Moderföreningen (HC Vita Hästen) där ungdoms- och juniorverksamheten ingår redovisar ett negativt resultat på - 392 KSEK (1 KSEK). Omsättningen uppgår till 5,2 MSEK (5,5 MSEK). Kostnaderna är i nivå med föregående säsong men intäkterna har minskat. Stor del av det negativa resultatet går att härleda till utbrottet av Covid-19 som innebar att samtliga de cuper som föreningen skulle arrangera under våren ställdes in. Detta innebar ett intäktsbortfall på ca 500-600 KSEK och en negativ resultatpåverkan på ca 350-450 KSEK. Föreningen har som en konsekvens av Covid-19 utbrottet och minskade intäkter genomfört permitteringar och uppsägningar av personal för att minska kostnaderna tillsvidare.

Det egna kapitalet i föreningen HC Vita Hästen uppgår till 1,2 MSEK.

Dotterbolaget (Vita Hästen Ishockey AB) där A-lagsverksamheten bedrivs redovisar ett negativt resultat efter skatt för säsongen på – 2,2 MSEK (- 2,7 MSEK). Intäkterna för säsongen i Vita Hästen Ishockey Ab uppgick till 20,2 MSEK (16,9 MSEK).

Vita Hästen Ishockey AB gör därmed en intäktsökning med ca 3,3 MSEK jämfört med föregående säsong. Den ökade omsättningen härleds till dels ökade centrala marknadsintäkter från Hockeyallsvenskan men också en viss ökning av publikintäkter (ca 600 KSEK), viss ökning av sponsorintäkter har också skett under säsongen. En del av intäktsökningen är också den ”Kraftsamling” som genomfördes under våren där privatpersoner och företag totalt bidrog med 2,4 MSEK för att minska det negativa resultatet. Under säsongen har också 1 850 KSEK tillförts i aktieägartillskott från 3 st aktieägare som en ytterligare del av Kraftsamlingen (totalt 4 250 KSEK). Vita Hästen vill ta tillfället i akt att rikta ett stort tack till alla som varit med och bidragit i detta syfte.

Kostnaderna i bolaget har ökat i jämförelse med föregående säsong där personalkostnader står för ökningen. Efter säsongen 18-19 valdes en strategi att försöka stärka den sportsliga verksamheten genom stark kompetens och långsiktighet på ledarsidan samt en bättre spelartrupp, samt utifrån ett bättre sportsligt resultat kunna öka intäktssidan i bolaget. Satsningen har varit sportsligt framgångsrik med den bästa tabellplaceringen (6:e plats) sedan Vita Hästens återkomst i Hockeyallsvenskan. Det kan dock konstateras att intäktsökningen till säsongen inte varit tillräcklig i förhållande till kostnadsökningen med tanke på det negativa ekonomiska resultatet.

Utbrottet av Covid-19 har haft tydlig negativ påverkan på bolaget. Vita Hästen kvalificerade sig efter grundserien för fortsatt spel i slutspelsserien med två planerade hemmatcher. I och med den inställda säsongen genomfördes aldrig dessa matcher vilket innebar förlorade intäkter på uppskattningsvis ca 1 500 KSEK och negativ resultatpåverkan med ca 1 MSEK. Bolaget har som en konsekvens av Covid-19 utbrottet och minskade intäkter genomfört permitteringar och uppsägningar av personal för att minska kostnaderna tillsvidare.

Det egna kapitalet i Vita Hästen Ishockey AB uppgår till 484 KSEK. Under säsongen har som tidigare nämnts aktieägartillskott på totalt 1,85 MSEK från tre stycken aktieägare tillförts bolaget.

Med anledning av koncernstrukturen och förhållanden mellan moderförening och dotterbolag uppgår koncernens egna kapital till – 838 KSEK. Koncernen har således en oerhört viktig säsong framför sig dels i form av att göra ett märkbart positivt resultat för att stärka det egna kapitalet men också för en förbättrad likviditet som kommer att krävas under säsongen 20-21.

Koncernen, föreningen och bolaget har fortsatt klara ambitioner för framtiden. Vår uppfattning är att vi efter föregående säsong har utvecklats avsevärt i vår sportsliga verksamhet samt förbättrat vårt varumärke och skapat en bättre framtidstro än tidigare. Vi har dock en fortsatt viktig resa framåt där vi behöver utveckla intäktssidan både vad gäller publik men också sponsorer/samarbetspartners och måste göra positiva ekonomiska resultat i verksamheten.

Vita Hästen har således som ambition att fortsätta den resa som påbörjades under föregående säsong, där vi har en tydlig fyraårsplan för vad vi vill uppnå och leverera både mot publik, samarbetspartners och Norrköping som samhälle. Vi kommer dock under rådande omständigheter vara försiktiga med att genomföra den planen innan vi i större utsträckning har säkrat de intäkter som krävs för att genomföra den. Med det sagt är vi i dagsläget restriktiva med allt för stora kostnader vad gäller spelartruppen. Vi hoppas dock att vi kan få det gensvar vi behöver för att även till kommande säsong och framåt ska kunna vara på den sportsliga nivå vi var säsongen 19-20, men inser också att vi måste välja en annan väg om gensvaret inte finns i tillräckligt stor omfattning.

Sammanfattningsvis, Vita Hästen har gjort sin sportsligt mest framgångsrika säsong på många år och har ett mycket bra utgångsläge att utvecklas positivt framåt. Vi står dock inför ett vägskäl framåt att fortsätta den resa som vi påbörjat, tror på och har ambitioner för eller välja en annan väg. Kan vi ha uthållighet och få effekt av det arbete som påbörjats samt den uppslutning från publik och näringsliv som krävs så ser vi med stor tillförsikt mot framtiden.

/ Styrelsen i Vita Hästen gnm Dan Björkman