Värdegrund

Vita Hästens värdegrund: Öppenhet - Kamp - Ansvar

Vita Hästens värdegrund utgår från Riksidrottsförbundets ”Idrotten vill”. För att Vita Hästen ska bli framgångsrikt förutsätts att alla i klubben uppträder enligt värdegrunden. Värdegrunden ska vara en vägledning för oss alla i våra aktiviteter och ska underlätta att leda och ta beslut.

Värdegrunden förtydligas även i våra tre värdeord: Öppenhet, Kamp, Ansvar (ÖKA).

Alla som är verksamma i Vita Hästen ska uppfylla kravet på att leva enligt värdegrunden. 

Öppenhet
Var öppen, rak och ärlig. Att uppträda och kommunicera rakt, ärligt och tydlig stärker vår självkänsla, minskar osäkerheten, ökar kvalitén och bidrar till effektivitet i allt vi gör.

Öppenhet innebär delaktighet och samarbete för att skapa förtroende för varandra och vår omgivning. Vi ska vara öppna och lyhörda inför nya idéer och ödmjuka inför behov av förändringar. Vi ska ta tillvara på varandras olikheter och kompetenser.

Vi respekterar allas lika värde i alla lägen.

Kamp
Hårt arbete, vilja, att aldrig ge upp och mod ska prägla vårt agerande och våra prestationer. Prestationen, inte resultatet i sig, är i fokus och ska leda till goda vanor, glädje och resultat i allt vi gör.

Ansvar
Vårt uppträdande ska präglas av lojalitet, rent spel och respekt för varandra och våra gemensamma resurser. Vi har alla ansvar för Vita Hästens fortlevnad och välbefinnande. Lojalitet mot klubben och respekt för kamrater, lokaler och utrustning är grundläggande för vår gemensamma framgång och glädje. Vi tar ansvar för våra handlingar och är beredda att ta konsekvenserna för dessa oavsett om det är i omklädningsrummet, på isen, på läktaren eller i sociala medier.

Att ta ansvar för vårt gemensamma innebär att alla beslut som tas ska alltid ha Vita Hästen bästa i fokus, vilket ibland kan innebära att individers bästa kan komma i andra hand.

 

 

Vita Hästen Ishockey AB

Policy gällande ordningsstörningar

Vision:

Vita Hästen Ishockey AB ska verka för en positiv och engagerad supporterkultur kombinerat med hög stämning, säkerhet och vara inkluderande för alla våra besökare innefattande ståplatspublik, sittplatspublik, samarbetspartners, familjer och bortasupportrar.

Himmelstalundshallen och dess publik kan och har tidigare skapat en fantastisk stämning i hallen som få andra klubbar kan konkurrera med på allsvensk nivå. Vår vision är att vi ska vara den klubb i allsvenskan som har bäst stämning och atmosfär för alla våra besökare.

För att uppnå detta krävs ett nära samarbete med alla berörda parter med öppen kommunikation och dialog. Ska vi uppnå den stämning vi strävar efter och som främst drivs av vår hemmaklack samt aktiv sittplatspublik krävs kontinuerlig dialog mellan Hästen Fanz, övrig ståplats, aktiv sittplats, förening, polis och säkerhetspersonal.

Vita Hästen vill och ska ha en nollvision mot ordningsstörningar på våra arrangemang, detta för att alla våra besökare ska känna sig trygga och välkomna.

Ordningsregler:

Samtliga besökare måste följa uppmaningar och rekommendationer från funktionärer, publikvärdar och ordningsvakter. Om uppmaningar och rekommendationer inte följs, kan besökare komma att avvisas från Himmelstalundshallen.

 

 • Arrangören förbehåller sig rätten att neka besökare entré till arenan.
 • Besökare är skyldiga att på begäran underkasta sig visitation.
 • Biljett gäller endast till angiven plats och sektion. Då entré lösts till sektion gäller entrén endast på den aktuella sektionen och medger inte tillträde till andra sektioner utan särskilt tillstånd.
 • Obehöriga personer äger ej tillträde till icke publika utrymmen såsom spelplan och dess omedelbara närhet, spelargång, omklädningsrum, pressläktare, VIP utrymme etc.
 • Av utrymnings- och säkerhetsskäl är det inte tillåtet att uppehålla sig i trappor, uppgångar eller liknande platser.
 • Av utrymnings- och säkerhetsskäl är det inte tillåtet att blockera nödutrymningsvägar.
 • Gästande supportrar äger i regel endast tillträde till den tilldelade ”bortasektionen”. Vita Hästen förbehåller sig rätten att flytta bortasupportrar från sittplats till ”bortasektionen”.
 • Gästande supportrar tillresta i organiserade supporterresor, äger endast tillträde till den på arenan tilldelade ”bortasektionen” samt den av arrangören bestämda transportvägen till denna sektion.

 

Det är till Himmelstalundshallen inte tillåtet att;

 • Medföra alkohol och andra droger,
 • Medföra vapen eller andra farliga/förbjudna föremål,
 • Medföra pyrotekniska pjäser. Inte heller är det tillåtet att antända eller ta befattning av pyroteknisk pjäs som tänts av annan person,
 • Medföra glasflaskor eller flaggpinnar, andra än av så kallad WP-plast. Dessa får inte vara plomberade eller fyllda,
 • Medföra egen mat eller dryck,
 • Kasta föremål mot spelplanen eller inom arenan och som kan orsaka skada/fara, påverka spelet eller på annat sätt störa evenemanget,
 • Klättra på staket, avgränsningar eller andra byggnationer inne i arenan,
 • Bära klädesplagg, medföra flagga, banderoll eller annat föremål med text eller symbol som uttrycker missaktning för folkgrupp, eller annan sådan grupp med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, religion eller sexuell läggning.

 

 Övrigt

 • Rökning sker endast på angiven plats utanför arenan.
 • Endast personer med särskilt tillstånd får anordna försäljning/utdelning av produkter eller tjänster (t.ex. souvenirer, mat, dryck och tidskrifter) inom arenan.
 • Upptagning samt överföring av ljud och rörliga bilder från matchen får endast ske efter medgivande av arrangören. Samma sak gäller fortlöpande textrapportering via Internet eller annat medium.

 

Restaurang

 • Tillträde till restauranghyllan ges enbart till bokade sittande och ätande gäster.
 • I det fall någon gäst beter sig störande förbehåller sig Vita Hästen rätten att omplacera eller avvisa denne från restauranghyllan.
 • Glas, glasflaskor och burkar är förbjudna utanför restaurangytan. Korkar ska alltid tas av flaskor.
 • Separat bortabar finns öppen för de matcher som anses kräva det av säkerhetsskäl.

Att bryta mot någon ovan angiven regel kan medföra muntlig varning, avvisning eller avlägsnande från arenan, polisanmälan eller beslut om besöksförbud.