Värdegrund

Vita Hästens värdegrund: Öppenhet - Kamp - Ansvar

Vita Hästens värdegrund utgår från Riksidrottsförbundets ”Idrotten vill”. För att Vita Hästen ska bli framgångsrikt förutsätts att alla i klubben uppträder enligt värdegrunden. Värdegrunden ska vara en vägledning för oss alla i våra aktiviteter och ska underlätta att leda och ta beslut.

Värdegrunden förtydligas även i våra tre värdeord: Öppenhet, Kamp, Ansvar (ÖKA).

Alla som är verksamma i Vita Hästen ska uppfylla kravet på att leva enligt värdegrunden. 

Öppenhet
Var öppen, rak och ärlig. Att uppträda och kommunicera rakt, ärligt och tydlig stärker vår självkänsla, minskar osäkerheten, ökar kvalitén och bidrar till effektivitet i allt vi gör.

Öppenhet innebär delaktighet och samarbete för att skapa förtroende för varandra och vår omgivning. Vi ska vara öppna och lyhörda inför nya idéer och ödmjuka inför behov av förändringar. Vi ska ta tillvara på varandras olikheter och kompetenser.

Vi respekterar allas lika värde i alla lägen.

Kamp
Hårt arbete, vilja, att aldrig ge upp och mod ska prägla vårt agerande och våra prestationer. Prestationen, inte resultatet i sig, är i fokus och ska leda till goda vanor, glädje och resultat i allt vi gör.

Ansvar
Vårt uppträdande ska präglas av lojalitet, rent spel och respekt för varandra och våra gemensamma resurser. Vi har alla ansvar för Vita Hästens fortlevnad och välbefinnande. Lojalitet mot klubben och respekt för kamrater, lokaler och utrustning är grundläggande för vår gemensamma framgång och glädje. Vi tar ansvar för våra handlingar och är beredda att ta konsekvenserna för dessa oavsett om det är i omklädningsrummet, på isen, på läktaren eller i sociala medier.

Att ta ansvar för vårt gemensamma innebär att alla beslut som tas ska alltid ha Vita Hästen bästa i fokus, vilket ibland kan innebära att individers bästa kan komma i andra hand.